Tulosta sivu

Kannabiksen puheeksi otto – menetelmiä käytön vähentämisen ja lopettamisen tueksi

2.5.2019

Nuorten puhe kannabiksesta sekä suhtautuminen kannabikseen voi paikoin olla hyvinkin myönteistä ja heillä on useinkin tietoa siitä, mistä kannabista on saatavilla. Tästä huolimatta on hyvä muistaa, että suurin osa nuorista ei käytä, eikä ole edes kokeillut, kannabista. Kouluterveyskyselyn (THL 2017) mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 7,5% ja 2. asteen opiskelijoista 16,1% on joskus elinaikanaan kokeillut kannabista. Koko väestöstä n. neljäsosa on käyttänyt kannabista joskus elämänsä aikana. (Huumekysely 2018, THL)

Kannabis on kuitenkin asia, joka herättää paljon keskustelua ja usein vastakkainasetteluakin nuorten ja heitä kohtaavien aikuisten välille. Osalla nuorista on myös kannabiksen käyttöä, joka huolettaa meitä ammattilaisia, ja usein nuoria itseäänkin, ja yhteisen keskustelun ja työskentelyn tueksi kaivataan keinoja ja työkaluja.

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa (ESR) olemme kehittäneet mallin kannabiksen käytön puheeksi ottoon sekä käytön vähentämisen ja lopettamisen tueksi. Tuottamamme mallin nimi on KASVI ja se muodostuu sanoista Kysy, Arvioi, Suunnittele, Vahvista ja Itsemääräämisoikeus.

KASVI-mallin lähtökohtana on, että tärkeintä on kysyä kannabiksen käytöstä ja ottaa kysyminen osaksi omaa työtä. Kysy, älä arvaile on hyvä lähtökohta. Jos kannabiksen käyttöä tulee ilmi, seuraavaksi on hyvä arvioida käyttöä ja siihen liittyviä haittoja esimerkiksi hankkeessa tuotettujen työkalujen avulla (kannabishanke.fi/materiaalit), jotta voitte muodostaa yhteisen käsityksen nuoren kannabiksen käytöstä. Lisäksi ammattilainen voi tukea nuorta asettamaan konkreettiset tavoitteet käytön vähentämiselle tai lopettamiselle esim. muutossuunnitelmalomakkeen avulla, tai kannustaa häntä pohtiman ja havainnoimaan kannabiksen käyttöään pitämällä siitä päiväkirjaa. Nuoren asettamien muutostavoitteiden on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia ja seuranta-ajan on hyvä olla tarpeeksi lyhyt. Tämä lisää todennäköisyyttä, että hänelle tulee onnistumisen kokemuksia muutosprosessin aikana.

Keskustelussa on hyvä vahvistaa nuoren arjessa jo olemassa olevia hyviä asioita, jotka tukevat käytön vähentämisessä/lopettamisessa, sekä kannustaa häntä sellaisten asioiden pariin, joihin ei liity kannabiksen käyttöä.  Jos nuoren tekemä muutossuunnitelma ei suoraviivaisesti toteudu, voi tämän kääntää oppimiskokemukseksi, jonka pohjalta nuorella on tulevaisuudessa mahdollisuus toimia toisin.

Mallissamme läpileikkaavana periaatteena on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen: tärkeintä on antaa nuorelle tietoa oman päätöksenteon tueksi ja tukea häntä asettamaan omat tavoitteensa. Tarkoituksena on vähentää kannabiksen käytöstä aiheutuvia haittoja, mikä ei aina tarkoita kannabiksen käytön lopettamista.

KASVIn kouluttaminen on käynnistynyt. Maksuttomat koulutukset alkavat tulevana syksynä ja jatkuvat vuoden 2020 loppuun. Lisätieto koulutuksista, hankkeen tuottamat työvälineet, sekä yhteystietomme löytyvät hankkeen sivuilta www.kannabishanke.fi.

 

Teksti: Kim Kannussaari, Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen projektipäällikkö