Tulosta sivu

”Kaikki asiakkaita edistävä yhteistyö on tervetullutta ja toivottavaa"

21.10.2019

Raportit työpajojen ja etsivän nuorisotyön yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa 

TPY on toteuttanut kaksi kyselyä työpajojen ja etsivän nuorisotyön yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa. Myös toisen kyselyn tuloksia esittelevät raportit on nyt julkaistu. Kyselyt osoittavat, että työpajojen, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamojen yhteistyön toimivuudessa on valtakunnallisesti suuri kirjo: yhteistyö on paikoin aktiivista ja sen koetaan toimivan hyvin, mutta monin paikoin yhteistyötä pidetään heikkona ja siinä nähdään merkittäviä kehittämistarpeita.

Työpajojen osalta ongelmalliseksi katsotaan erityisesti se, että nuorten ohjautuminen Ohjaamoista työpajoille on vähäistä suhteessa työttömien nuorten määrään. Kritiikkiä herättävät myös toimijoiden päällekkäiset valmennuspalvelut. Etsivän nuorisotyön osalta keskeiseksi epäkohdaksi nousevat ennen kaikkea epäselvät roolit ja työnjaot etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon välillä: monet etsivät kokevat Ohjaamoissa tehtävän työn vievän liiaksi aikaa heidän perustehtävältään.

Toivotussa ihannetilassa palvelut vastaisivat nuorten moninaisiin tarpeisiin, ja niiden muuttuessa pystyttäisiin reagoimaan joustavasti tarjoamalla palveluja yli toimintasektoreiden. Toimijoiden roolit olisivat selkeät ja toisiaan tukevat, ja yhteistä työtä tehtäisiin nuorilähtöisesti nuoren tavoitteiden suuntaan.

Nuorten tukeminen sekä heidän kouluttautumisensa ja työllistymisensä edistäminen edellyttävät vahvempaa yhteistyötä työpajojen, etsivän nuorisotyön Ohjaamojen välillä. Tarvitaan paikallisten ja alueellisten yhteistyörakenteiden vakiinnuttamista, toimijoiden rooleista, työnjaosta ja palveluprosesseista sopimista sekä vastavuoroista asiakasohjauksen vahvistamista. Tässä tarvitaan myös valtakunnallista ohjausta. Nuorten palvelupolut on saatava nuorten tilanteita parhaiten edistäviksi.

Raportti työpajojen ja Ohjaamojen yhteistyöstä

Raportti etsivän nuorisotyön ja Ohjaamojen yhteistyöstä

Aiemmin tehdyn kyselyn raportit löytyvät täältä.