Tulosta sivu

Blogi: Etsivät ovat tiedolla johtamisen tietopankki

29.4.2019

Etsivä nuorisotyöntekijä on nuorten elinoloihin vaikuttaja olemalla tiivis osa kunnan tiedolla johtamista. Etsivät kohtaavat päivittäin nuoria, joita kyselytutkimukset ja vaikuttamisen foorumit tavoittavat heikosti. Etsivien esimiesten vastuulla on viedä arvokas tieto osaksi päätöksentekoa. Blogikirjoituksen ovat kirjoittaneet osaamiskeskuksen Anu ja Marja.

Etsivän nuorisotyöntekijän rooli tiedon tuottajana heikommassa asemassa olevista nuorista on merkittävä. Ammattikunnan yhteisponnistuksena on syntynyt PARent asiakastietorekisteri, joka kertoo ensisijaisesti nuoren palvelupolusta asiakassuhteen aikana. Tilasto siis kertoo mitä kyseisille nuorille tapahtuu etsivässä nuorisotyössä. Tilasto ei kuitenkaan kerro miksi nuoren elämänkulku on mennyt niin, että etsivän nuorisotyön tukea tarvitaan. Tilasto ei myöskään kerro, mitä ratkaisuja päätöksenteossa tulisi tehdä, jotta nuorten mahdollisuudet hyvään elämään olisivat tulevaisuudessa paremmat.

Tilastot antavat kokonaiskuvan tietyn asian tilasta, mutta eivät yksinään riitä tiedolla johtamisen välineeksi nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Tilastoja täydentämään tarvitaan etsivän nuorisotyöntekijällä olevaa paikallista asiantuntijatietoa. Sen avulla tilastoja on mahdollista tulkita ja selittää. Nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa voi nousta esimerkiksi toistuvasti esiin asunnon saamisen vaikeus. Ilmiön selittäminen vaatii paikallista ymmärrystä. Onko syynä asuntojen vähyys vai asunnonomistajien haluttomuus vuokrata niitä nuorille? Entä mitä asialle voidaan tehdä ja millä taholla on valta asioiden muuttumisen suhteen?

Päättäjille on tärkeää ymmärtää tuotetun tiedon pohjalta päätökseen liittyviä ilmiötä mahdollisimman hyvän ratkaisun tekemiseksi. Pelkän ilmiön kuvaaminen ei kuitenkaan ole tiedolla johtamisessa riittävää. Tarvitaan myös ratkaisuehdotuksia asian tilan parantamiseksi. Ratkaisuehdotuksen tekeminen tapahtuu parhaimmillaan usean eri ammattilaisen yhteistyönä esimerkiksi osana lakisääteisiä nuorten monialaisia ohjaus- ja palveluverkostoja. Esimiestahon tontille kuuluu ratkaisuehdotusten vieminen niihin verkostoihin, joissa nuorten kasvu- ja elinoloihin vaikuttavia päätöksiä tehdään.

Etsivän nuorisotyön hyödyntäminen tiedolla johtamisen tietopankkina ei ole mahdollista ilman etsivälle resursoitua työaikaa tuottaa tietoa. Nuoren kohtaaminen ja konkreettinen auttaminen voi tuntua tilaston täyttöön verrattuna huomattavasti merkityksellisemmältä työajan käytöltä. Emme kiistä, etteikö työn ydin olisikin juuri nuorten kohtaamisessa. On kuitenkin katsottava kauaskantoisemmin. Tulevaisuuden nuorten auttaminen kasvu- ja elinoloja parantamalla vaatii tiedon tuottamista ja sen hyödyntämistä päätöksenteossa jo tänään.

Marja Moisala (etsivän nuorisotyön tutkimustiedon keräys, analysointi ja raportointi) ja Anu Mäkinen (etsivän nuorisotyön esimiestyön ja johtamisen kehittäminen), Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus