Tulosta sivu

Nuoret ottavat monia edistysaskelia etsivän nuorisotyön tukemana

18.5.2018

92 % nuorista kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön asiakkaana

Etsivän nuorisotyön Sovari-mittariin vastanneista nuorista 92 % on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Selkeää myönteistä muutosta elämäntilanteessaan on kokenut 58 prosenttia vastanneista nuorista. Nuoret ovat ottaneet edistysaskelia erityisesti arjen hallinnassa (75 % vastaajista) sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissaan (76 % vastaajista). Vahvistumista on tapahtunut myös nuorten elämänhallinnan tunteessa (73 %), sosiaalisissa taidoissa (69 %) ja itsetunnossa (59 %) etsivän nuorisotyön ajanjaksolla.  

Arjenhallinnassa edistysaskeleet näkyvät esimerkiksi nuorten omatoimisuudessa arjen asioiden hoitamisessa (60 % vastaajista), kotitöiden hoitamisessa (51 %) ja päivärytmissä (44 %). Elämänhallinnan vahvistuessa nuoret ovat kokeneet, että heidän suunnitelmansa elämässä eteenpäin ovat selkeytyneet (58 %) ja he itse voivat vaikuttaa oman elämänsä kulkuun (56 %). Yli puolet nuorista on myös luottavaisempia siihen, että he selviävät jatkossakin mahdollisista ongelmatilanteistaan.

Nuoret antavat kiitosta etsivän nuorisotyön toteutukselle. Palvelu saa heiltä kokonaisuutena arvosanan 4,5 asteikolla 1–5. Sovariin vastanneista nuorista ¾ on hyvin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen ja valtaosa vähintään melko tyytyväisiä. Nuorten eteenpäin ohjaus on onnistunutta, sillä vastaajista ¾ on vähintään melko tyytyväisiä jatkopolun löytymiseen etsivän tuella. Nuorten näkemyksen mukaan palvelussa toteutuvat hyvin matalan kynnyksen, kuulluksi tulemisen ja eteenpäin ohjaamisen periaatteet.

Etsivässä nuorisotyössä käsitellään laaja-alaisesti nuorten elämäntilanteita ja tuentarpeita. Sovari-kyselyn mukaan 2/3 etsivien asiakkaista saa keskustelutukea mieltään painaviin asioihin. Useimmat nuoret saavat etsiviltä myös käytännön tukea muihin palveluihin ohjautumisessa ja palveluiden käytössä. Keskusteluita käydään useimmiten mm. opiskeluvaihtoehdoista, työnhausta, raha-asioista ja asumiseen liittyvistä asioista. Etsivässä nuorisotyössä pohditaan toisinaan myös kaverisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja nuoren päihteidenkäyttöä.

Etsivän nuorisotyön laaja-alaisista vaikutuksista kertoo mm. erään nuoren kuvaus siitä, mitä apua ja tukea hän on saanut etsivältä: ”Omaa arjenhallintaa, uskoa itseensä ja tulevaisuuteen on helpottanut suuresti etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa yhdessä tulevaisuuden suunnitteleminen, voimavarojen kartoittaminen, hakemusten täyttäminen, kaikenlaisilla [asiakas]käynneillä yhdessä käyminen, avuntarpeen määrittäminen ja avun hakeminen (esim. terapiaan hakeutuminen) …”

Toinen nuori kiteyttää, että hän on saanut etsivästä nuorisotyöstä apua ja tukea ”kaikkiin mieltä painaviin asioihin. Ei tarvitse jäädä asioiden kanssa yksin.”

Kolmas nuori kuvaa yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa näin: ”Aktiivisesti ja rehellisesti kiinnostunut ja kysellyt kuulumisia ja ottanut kantaa omiin askarruttaviin asioihin. Kysellyt riittävästi askarruttavia asioita ja murheita jossa voisi olla jotenkin avuksi. Tarjonnut sosiaalista kontaktia, tapahtumilla, vapaa-ajan vietossa yms. Psyykkisesti tukena, jotta itse on tiedostanut, ettei ole jäänyt yksin pähkäilemään ja ratkomaan ongelmatilanteita ja murheita. Ottanut selvää askarruttavista asioista kuten hakemuksista ja täyttövaatimuksista.”

Sovari-kyselyyn 2016-2017 vastasi 563 etsivän nuorisotyön asiakkaana ollutta nuorta 60 kunnan alueelta. Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palvelunlaadusta ja vaikutuksista organisaatiokohtaisesti ja valtakunnallisesti. Sovaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana.

Lue raportti etsivän nuorisotyön valtakunnallisista Sovari-tuloksista täältä.