Tulosta sivu

Esimerkkejä yhteistyöstä etsivän nuorisotyön kanssa

Etsivässä nuorisotyössä korostuu monialainen yhteistyö. Etsivän nuorisotyöntekijän rooli on löytää nuoren kanssa hänelle sopivat palvelut ja tukea palveluiden käytössä. Näiltä sivuilta löydät lisätietoja etsivän nuorisotyön kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sekä eri toimijoiden kirjoittamia esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä.

Miten olet hyötynyt omassa työssäsi yhteistyöstä etsivän nuorisotyön kanssa?

 • Nuoret löytävät hoidon piiriin ja tiedotus palveluista tavoittaa nuoret paremmin etsivän kautta.
 • Etsivä nuorisotyö tavoittaa nuoret useimmin ensin ja on tärkeässä asemassa palveluun ohjatessa.
 • Etsivällä nuorisotyöllä on enemmän tietoa oikeasta elämäntilanteesta ja paremmat mahdollisuudet päästä nuorta lähelle kuin viranomaisella, pystyy myös hoitamaan käytännön asioita paremmin nuoren kanssa kuin moni muu toimija.
 • Etsivän nuoristyön konsultointimahdollisuus alueen palveluista on tärkeää toiselle asteelle à laaja-alainen tuki.
 • Etsivä nuorisotyö ohjannut nuoria kaupungin ja kolmannen sektorin työllisyyspalveluihin sekä auttanut nuoria kiinnittymään palveluihin.
 • Etsivä nuorisotyö on auttanut alueen Ohjaamo toiminnan jalkauttamisessa ja markkinoinnissa alueen nuorille.
 • Yhteistyö auttaa nuorta löytämään omia voimavarojaan ja saamaan luotettavan aikuiskontaktin sekä saamaan apua silloin kun ei itse sitä osaa hakea.
 • Tätä työtä ei voi tehdä yksin.
 • Yhteistyöllä on mahdollista saada apua nuoren ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Esim. saada nuori palvelujen/apujen piiriin, estää mahdollista syrjäytymistä.
 • Yhteistyön kautta tehtävänjako selkiintyy kun etsivä nuorisotyö ottaa kopin heikoiten sitoutuvista nuorista, jolloin nuorten työpajalla jää enemmän aikaa elämän- ja arjenhallinnalliseen sekä työ- ja kouluelämään suuntaavaan toimintaan ja valmennukseen.

 

Miksi yhteistyötä mielestäsi kannattaa tehdä?

 • Nuoret sitoutuvat useammin paremmin etsivään nuorisotyöhön ja he tekevät hyvää motivointityötä, jotta nuori kiinnittyisi palveluun. Saattavat nuoren palveluun tarvittaessa useampaan kertaan ja kulkevat rinnalla niin kauan, että nuori sitoutuu palveluun.
 • Etsivä nuorisotyö ottaa koppia niistä nuorista, jotka eivät sitoudu palveluun ja kannattelevat tarvittaessa niin kauan, että nuori kykenee sitoutumaan myös muihin työmuotoihin, jotta nuori ei kokonaan ns. katoa.
 • Etsivällä nuorisotyöllä on tietoa nuorten ajankohtaisista ilmiöistä alueella ja tietoa siitä, miten nuoriso on verkostoitunut keskenään. Tämä helpottaa työskentelyn kohdentamista.
 • Tiedonkulku paranee, sillä etsivillä on hyvin tieto siitä, mitä muita palveluita nuorella jo on tai pitäisi olla. Tämä helpottaa työskentelyä nuoren kanssa, että päällekkäistä työtä ei tehdä. Etsivillä on usein koko verkosto hallussa, joka helpottaa yksittäisen viranomaisen työtä ja tiedonkulku paranee.
 • Nuoret tavoittavat palvelut helpommin etsivän nuorisotyön kanssa/kautta.
 • Yhteistyö nuoren asioiden eteenpäin viemisessä on ollut tuloksellista.
 • Etsivillä on tietoa alueen palveluiden kehittämistarpeesta, jota pitäisi paremmin osata hyödyntää.
 • Yhteistyötä tehdään, jotta nuorelle saataisiin oikeat palvelut oikeaan aikaan.
 • Voi hyvä tavaton - yhteistyö on itsestäänselvyys!
 • Molemmin puolinen yhteistyö on erittäin tärkeää koska moniammatillinen yhteistyö on parasta apua mitä voimme nuorille tarjota, moniammatillisessa yhteistyössä voimme kerätä mahdollisimman paljon ammattitaitosta väkeä ja tietoa nuoren auttamiseksi.
 • Pyritään saamaan nuorelle hänen tarvitsemansa palvelut. Tukitoimin saataisi nuori opiskeluun/työelämään.
 • Yhteistyötä tehdään, jotta a) nuoria saadaan tutustumaan työpajalle kun etsivä tuo omia nuoria ryhmään ja b) pystytään vastaamaan nuorten palvelutarpeeseen eritasoisella toiminnalla.