Etsivän nuorisotyö

Tulosta sivu

Vad är uppsökande ungdomsarbete?

Uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete med målet att nå unga under 29 år som inte studerar eller arbetar eller som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder tidigt stöd om den unga personen önskar det och stärker den ungas förutsättningar att komma vidare i livet. Att ta del av det uppsökande ungdomsarbetets tjänster är alltid frivilligt för unga. Det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland de unga och erbjuder en möjlighet till en trygg och förtrolig vuxenkontakt, söker tillsammans med den unga personen lösningar på problem och svar på frågor samt stöder den unga att söka sig till de tjänster hen behöver och vill ha.

Uppsökande ungdomsarbete utförs i nästan alla kommuner i Finland och det stöds med statsbidrag. Det uppsökande ungdomsarbetet kan placeras inom olika sektorer i kommunen (t.ex. ungdomsförvaltning, socialförvaltning eller sysselsättningstjänster), men det är ändå specialungdomsarbete.  Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga personen tidigt stöd och stärker den unga personens förutsättningar att komma vidare i livet. Det uppsökande ungdomsarbetet styrs av ungdomslagen.


Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift 

Det uppsökande ungdomsarbetet ska komplettera befintliga tjänster, inte ersätta dem. Den mest centrala uppgiften för det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga som antingen befinner sig utanför tjänsterna eller som trots stödtjänster behöver någon som finns vid deras sida och handleder dem. Målet är att förbättra dessa ungas förutsättningar att studera eller få fotfäste i arbetslivet genom att deras levnadsfärdigheter stärks och man hittar lösningar på individuella problem.

Utöver att stöda enskilda unga och grupper av unga har det uppsökande ungdomsarbetet också ytterligare en samhällelig uppgift – att göra de ungas röster hörda som står utanför tjänsterna, att göra bristerna i tjänsterna synliga och att belysa luckor i samhällets stödnätverk som unga kan falla igenom. Det uppsökande ungdomsarbetet producerar information om ungas levnadsförhållanden och om aktuella fenomen. Detta är möjligt då arbetet utförs där de unga befinner sig och tillsammans med sådana unga som ofta känner till tjänstesystemets svaga punkter bättre än vad experterna gör.

Det uppsökande ungdomsarbetet är alltid gratis för den unga. Det uppsökande ungdomsarbetet arbetar med ett förebyggande grepp med sådana unga som ofta har behov också av rehabiliterande tjänster. Arbetet är tidvis mycket intensivt och rör sig i gränslandet mellan ungdomsarbete och socialhandledning, men så att det tydligt förankras i ungdomsarbetet genom de lagar, det etos och de grundläggande uppgifter som styr verksamheten. Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift är att stöda unga att bygga sitt liv så att de är nöjda och kommer vidare. I center av arbetet står den unga personen själv. Hen är en aktör som med stöd av en expert själv fattar beslut om riktningen i sitt liv.

Den uppsökande ungdomsarbetaren bygger upp ett förtroligt och respektfullt förhållande till den unga, hjälper den unga att binda sig till en process som ska stöda självständighet, delaktighet och färdigheter att bygga sig en god vardag och framtid. Centralt för det uppsökande ungdomsarbetet, såsom för allt ungdomsarbete, är också att hjälpa den unga att skapa kamratgrupper åt sig.

Det uppsökande ungdomsarbetet är alltid frivilligt för den unga och det medför inga sanktioner eller plikter. Detta sänker tröskeln att ta emot tjänsten och inleda ett samarbete. Den uppsökande ungdomsarbetaren är en trygg vuxenkontakt som beaktar den ungas helhetssituation, stöder inom livets alla olika delområden samt accepterar och respekterar den unga som hen är. Den uppsökande ungdomsarbetaren synliggör samhällets olika förväntningar och hjälper den unga att anpassa sitt levnadssätt till dem utan att den unga är tvungen att ge upp alltför mycket av sitt sätt att leva.

Man är alltid så att säga på samma sida som den unga och stöder den unga att söka sig till de tjänster hen behöver och vill ha, i rätt tid. Det uppsökande ungdomsarbetet är mobilt och är inte bundet till en viss plats – arbetet utförs där de unga befinner sig. Förutom att ungdomsarbetarna rör sig bland de unga för att få kontakt med dem, kan de också följa med unga till ämbetsverk och tjänster.


Principerna för det uppsökande ungdomsarbetet

Frivillighet och självbestämmanderätt – Den unga personen definierar själv sitt behov och beslutar själv i vilken riktning hen vill att livet ska gå. Arbetet sker alltid utgående från de uppgifter den unga ger. Den unga personen får alltid välja om hen vill ta emot stöd från det uppsökande ungdomsarbetet eller inte.

Den unga är utgångspunkten –  Uppsökande ungdomsarbete utförs där unga befinner sig, när det behövs och alltid i samarbete med den unga själv. Det uppsökande ungdomsarbetet är målinriktat och utgår från den ungas behov. Den unga ställer själv upp mål för sitt liv.

Respekt – En helhetsmässig och humanistisk människosyn, respekt för den unga såsom hen är, jämlikhet och ömsesidighet, erkännande av människovärdet och acceptans av den ungas värderingar.

Ledsagande – Det uppsökande ungdomsarbetet stöder den unga att lösa problem, hitta tjänster hen behöver och förbinda sig till dem eller byta vid behov. Det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande i den ungas liv så länge hen vill eller behöver det. Den unga kan alltid återvända, ”dörren lämnas öppen”. Den uppsökande ungdomsarbetaren är närvarande på ett äkta sätt.

På den ungas sida, inte i hens ställe – Den unga personen är aktören som löser sina problem och bygger upp sin framtid enligt sina egna önskemål. Det uppsökande ungdomsarbetet stöder den unga, men löser inte problem för den ungas del. Den unga ansvarar själv för sitt liv. Det uppsökande ungdomsarbetet motiverar och stöder den unga att göra sådana val som är goda för hen.

Förtrolighet – Samarbetet mellan den uppsökande ungdomsarbetaren och den unga bygger på förtroende, förståelse, transparens och ärlighet.

Helhetssyn – Den ungas helhetsmässiga välfärd, individuella behov och tjänster dessa förutsätter styr arbetet. Stödet och tjänster i rätt tid är centralt.

Mångprofessionellt samarbete – Den uppsökande ungdomsarbetaren känner väl till de ungas tjänstenätverk, men är inte expert inom alla branscher. Den ungas ärenden utreds tillsammans med hen och man kan utnyttja nätverk. Det uppsökande ungdomsarbetet handleder vid behov den unga vidare till andra experters tjänster.

Läs vad de uppsökande ungdomsarbetarna berättar om sitt arbete! (på finska)