Tulosta sivu

Sovari 2019 -tuloksia etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön Sovari-mittariin vastanneista nuorista 94 % on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Kaksi kolmasosaa (65 %) nuorista on kokenut selkeää myönteistä muutosta elämäntilanteessaan.

Nuoret ovat ottaneet edistysaskelia erityisesti arjen- ja elämänhallinnassa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissaan etsivien tuella. Useimmilla nuorilla vahvistumista on tapahtunut myös sosiaalisissa taidoissa ja itsetunnossa etsivän nuorisotyön ajanjaksolla.

Arjenhallinnassa edistysaskeleet näkyvät esimerkiksi nuorten omatoimisuudessa arjen asioiden hoitamisessa, virastoasioissa, raha-asioissa ja päivärytmissä. Elämänhallinnan vahvistuessa nuoret ovat kokeneet, että heidän suunnitelmansa elämässä eteenpäin ovat selkeytyneet ja he itse voivat vaikuttaa elämänsä kulkuun. Yli puolet nuorista on myös luottavaisempia siihen, että he selviävät jatkossakin mahdollisista ongelmatilanteistaan.

Nuoret antavat kiitosta etsivän nuorisotyön toteutukselle: etsivä nuorisotyö saa nuorilta kokonaisuutena arvosanan 4,6 asteikolla 1–5. Sovariin vastanneista nuorista ¾ on erittäin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen. Nuorista 86 % on saanut etsivältä apua, miten he voivat edetä elämässään.

Nuorten näkemyksen mukaan palvelussa toteutuvat hyvin matalan kynnyksen, kuulluksi tulemisen ja eteenpäin ohjaamisen periaatteet. Etsivässä nuorisotyössä käsitellään laaja-alaisesti nuorten elämäntilanteita ja tuentarpeita. Sovari-kyselyn mukaan 3/4 etsivien asiakkaista on saanut keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä. Useimmat nuoret saavat etsiviltä myös käytännön tukea muihin palveluihin ohjautumisessa ja palveluiden käytössä. Keskusteluita käydään useimmiten mm. opiskelumahdollisuuksista, työnhausta, raha-asioista ja asumiseen liittyvistä asioista. Etsivässä nuorisotyössä pohditaan toisinaan myös kaverisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja nuoren päihteidenkäyttöä.

Etsivässä nuorisotyössä nuori voi saada tukea yksittäisiin konkreettisiin asioihin tai laaja-alaisesti haastavaan elämäntilanteeseen. Eräs nuori kuvaa etsiviltä saamaansa tukea näin: "Puhuvat asioista suoraan. Auttavat asiassa kuin asiassa. Ystävällisiä ja ymmärtäväisiä. Suuri apu heille, jotka eivät tiedä elämänsä suuntaa." Toinen nuori puolestaan kertoo: "Etsivä nuorisotyöntekijä on auttanut minua pääsemään ulos kotoa ja motivoinut kehittämään arjenhallintataitojani." Kolmas nuori kiteyttää saamaansa apua ja tukea näin: ”Kouluasioiden hoitaminen on lähtenyt sujumaan huomattavasti paremmin otettuani yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään." 

Neljännelle nuorelle yhteistyö etsivän kanssa on ollut ratkaiseva koko elämän kannalta: ”Etsivä nuorisotyöntekijä oli viimeinen oljenkorteni, sillä en nähnyt tilanteesta poispääsyä. Nyt minulla on suunnitelma tulevaisuuttani varten ja myös mahdollisuus kokea se."

Lähes jokainen Sovariin vastannut nuori suosittelisi etsivää nuorisotyötä kaverilleenkin.

Sovari 2019 -kyselyyn vastasi 1510 etsivän nuorisotyön asiakkaana ollutta nuorta 144 kunnan alueelta. Aineisto kerättiin vuoden 2019 aikana.

Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan palvelunlaadusta ja vaikutuksista organisaatiokohtaisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Sovaria ylläpitää Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana.

Raportti etsivän nuorisotyön Sovari 2019 -tuloksista

Materiaalia some-päivityksiin