Tulosta sivu

Sosiaalinen vahvistaminen etsivän nuorisotyön tavoitteena

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja löytää heille sopivia polkuja palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Keskeinen osa työtä on nuoren tukeminen sekä motivoiminen edetä polullaan. On tärkeää hahmottaa sosiaalinen vahvistaminen etsivän nuorisotyön tavoitteena, sillä se mahdollistaa ja tukee nuorten siirtymistä palveluihin, koulutukseen ja työelämään.

Mitä sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan?

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen on keskeisten elämäntaitojen kartuttamista. Tähtäimenä on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan ja elämänhallinnan parantuminen kunkin nuoren omien tarpeiden mukaan. Etsivässä nuorisotyössä tuetaan yksilön kykyä toimia ja selviytyä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kehittää suhteita toisiin ihmisiin sekä rakentaa osallisuutta ja vuorovaikutusta lähipiirissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalinen vahvistaminen edistää nuoren mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Sosiaalinen vahvistaminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja lisää heidän hyvinvointiaan. Vahvistamisen tarpeet voivat kytkeytyä työttömyyteen ja toimeentuloon, mielekkään tekemisen, itsensä toteuttamisen ja arvostuksen puutteisiin, yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen yhteisöistä, arjen asioiden hallitsemattomuuteen sekä näköalattomuuteen ja toivottomuuden tunteeseen oman tulevaisuuden suhteen. Yksinäisyys kytkeytyy alisuoriutumiseen, kun taas yhteisöön kiinnittyminen vahvistaa suoriutumista.

Sovari mittaa sosiaalista vahvistumista

Sovarissa tarkastellaan nuoren sosiaalista vahvistumista viidellä osa-alueella: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta. Sovari tuo esille, missä määrin sosiaalinen vahvistuminen ilmenee eri osa-alueilla nuorten kokemuksissa etsivän nuorisotyön myötä. Sovari koostaa asiakkaiden kokemuksia voimaantumisesta mitatussa muodossa, keskiarvoina ja prosenttilukuina, mutta se kokoaa myös nuorten omin sanoin kirjoittamia kuvauksia palveluiden vaikutuksista. Sovarin sisältö on kehitetty yhteistyössä etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa vastaamaan kentän tietotarpeisiin.

Lähde: Kinnunen, Riitta (2016). Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus. Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry.