Tulosta sivu

Etsivän nuorisotyön Sovari-vaikutusmittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toteutuksen laadusta ja elämäntaitoja vahvistavista vaikutuksista. Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin. Sovari on maksuton ja sitä ylläpitää kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Sovari perustuu nuorten kokemuksiin etsivästä nuorisotyöstä

Sovari perustuu nuorille suunnattuun nettikyselyyn, jossa nuoret arvioivat kokemuksiaan etsivästä nuorisotyöstä ja sosiaalisesta vahvistumisesta saamansa avun ja tuen myötä. Sovari tuo kuuluville nuorten omat näkemykset, mikä lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Etsivät nuorisotyöntekijät jakavat kyselylinkkiä asiakkaana olleille nuorille ja voivat järjestää vastaamismahdollisuuden myös etsivän nuorisotyön tiloissa.

Sovarilla tietoa palveluiden vaikutuksista

Sovari vastaa etsivän nuorisotyön ja työpajojen tarpeisiin saada tietoa palveluidensa vaikutuksista. On tärkeää saada tietoa, miten etsivä nuorisotyö toteuttaa tehtäväänsä ja millaisia vaikutuksia sillä on nuorten elämänpolkuihin.

  • Sovari- tulosten avulla organisaatiot voivat todentaa toimintansa vaikutuksia rahoittajille ja sidosryhmille.
  • Valtakunnallinen vertailutieto antaa peilauspintaa omaan toimintaan ja sen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. Sovarin avulla voidaan tunnistaa oman toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohtia.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajapalveluiden laadusta ja vaikutuksista.

Sosiaalinen vahvistaminen etsivän nuorisotyön tavoitteena

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää kullekin nuorelle sopivat polut palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Keskeinen osa työtä on nuoren tukeminen sekä motivoiminen edetä polullaan. On tärkeää hahmottaa etsivän työn tavoitteiden laajempi kuva, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, mikä mahdollistaa siirtymät palveluihin, koulutukseen ja työelämään.

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen on keskeisten elämäntaitojen kartuttamista. Tähtäimenä on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan ja elämänhallinnan parantuminen kunkin nuoren omien tarpeiden mukaan. Etsivässä nuorisotyössä tuetaan yksilön kykyä toimia ja selviytyä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kehittää suhteita toisiin ihmisiin sekä rakentaa osallisuutta ja vuorovaikutusta lähipiirissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sosiaalinen vahvistaminen edistää nuoren mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Sovarissa tarkastellaan sosiaalista vahvistumista viiden osa-alueen kautta: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Sovari tuo esille, missä määrin nuori kokee edistysaskelia näillä eri osa-alueilla. Sovari koostaa nuorten kokemuksia voimaantumisesta mitatussa muodossa, keskiarvoina ja prosenttilukuina, mutta se kokoaa myös nuorten omin sanoin kuvauksia palveluiden vaikutuksista. Sovarin sisältö on kehitetty yhteistyössä etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa vastaamaan kentän tietotarpeisiin.

Sovari perustuu nuorten kyselyyn

Sovari perustuu nettikyselyllä nuorilta kerättävään palautetietoon. Etsivässä nuorisotyössä on hyvä sopia yhdessä esimiehen ja työntekijöiden kesken, millä tavoin tiedonkeruu toteutetaan: etsivät työntekijät kertovat kyselystä ja sen tarkoituksesta nuorille, jakavat kyselyä heille ja voivat järjestää vastaamismahdollisuuden myös tapaamisen tai tapahtuman yhteydessä. Miettikää, millä tavoin nuoret parhaiten innostuvat vastaamaan kyselyyn. Lisätietoa Sovari-kyselyiden toteuttamisesta löydät Sovari-ohjeista.

Sovari 2019 kokosi 1 510 nuoren kokemukset etsivästä nuorisotyöstä

Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön Sovari-kysely kokoaa laajasti tietoa siitä, miten nuoret kokevat etsivän nuorisotyön ja sen vaikutukset omalla elämänpolullaan ja elämäntaitojen vahvistumisena. 1 510 etsivien asiakkaana ollutta nuorta toi näkemyksensä ja kokemuksensa esille Sovarin kautta vuoden 2019 aikana.

Sovari-kyselystä tuotetaan valtakunnalliset, alueelliset sekä organisaatiokohtaiset tulokset vuosittain. Omat Sovari 2019 -tuloksensa sai kaikkiaan 87 etsivän nuorisotyön organisaatiota. Valtakunnalliset ja alueelliset tulokset antavat peilauspintaa kuntakohtaisiin tuloksiin ja näkökulmaa yksikön oman työn kehittämiseen.

Etsivän nuorisotyön Sovari 2019 -tuloksista voit lukea lisää täältä.

Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Meneillään oleva Sovari-kyselykausi kestää vuoden 2021 ajan. Etsivän nuorisotyön yksiköt voivat ilmoittautua Sovarin käyttäjiksi milloin vain ja maksuttomasti. Ohjeita ja lisätietoa Sovarin käytöstä löytyy täältä.

Ilmoittautuminen etsivän nuorisotyön ja työpajojen Sovarin käyttöön:

https://www.tinyurl.com/entsovari

Lisätietoa Sovarista

Lisätietoa: riitta.kinnunen(at)intory.fi