Tulosta sivu

Verkkojulkaisut

Kinnunen Riitta: "Elämäni tärkein askel kohti tulevaisuutta". Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

Lataa julkaisu

Kinnunen Riitta: "Auttavat asiassa kuin asiassa". Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

Lataa julkaisu

Maskonen Sinikka, Pahlman Peter & Wienkoop Veijo: Osaaminen näkyväksi. Käsikirja työpajatoiminnan opinnollistajille 2019.

Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön hyvät käytännöt, tukipalvelut ja linjaukset on koottu käsikirjaksi. Käsikirja ohjaa alkuun työpajatoiminnan opinnollistamisessa ja antaa vinkkejä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön.

Lataa julkaisu (suomi)
Lataa julkaisu (ruotsi)

Kinnunen Riitta: ”Uusia valmiuksia arkeen ja työelämään” TYÖPAJATOIMINNAN VALTAKUNNALLISET SOVARI 2018 -TULOKSET

Valtakunnalliseen Sovari 2018 -kyselyyn vastanneista valmentautujista 90 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajaksonsa aikana. Kuusi valmentautujaa kymmenestä on kokenut jonkin selkeän edistysaskeleen elämäntilanteessaan työpajatoiminnan myötä. Valtakunnallisten Sovari 2018 -tulosten mukaan työpajatoiminta saa valmentautujilta yleisarvosanan 4,3 (asteikolla 1–5).

Lataa raportti

Kinnunen Riitta: ”Arjen apua, realistisia suunnitelmia ja ohjausta oikeaan paikkaan” ETSIVÄN NUORISOTYÖN VALTAKUNNALLISET SOVARI 2018 -TULOKSET

Etsivän nuorisotyön Sovari-tuloksissa nuorista 94 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Sovariin vastanneista nuorista 92 prosenttia on tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen ja he antavat etsivälle nuorisotyölle kiitettävän yleisarvosanan 4,6 (asteikolla 1-5).

Lataa raportti

Kinnunen Riitta (toim.): Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari. Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset tulokset 2017.

TPY:ssä on kehitetty Sovari-mittari kuvaamaan etsivän nuorisotyön laadullista vaikuttavuutta ja sen sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Riitta Kinnusen toimittama raportti esittelee Sovari-mittarin tulokset etsivän nuorisotyön osalta. Etsivä nuorisotyö saa Sovarissa asiakkailta asteikolla 1–5 vahvan yleisarvosanan 4,5. Tulosten mukaan 92 prosenttia nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön asiakkuuden aikana.

Lataa raportti

Pietikäinen Reetta (toim.): Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari. Työpajatoiminnan valtakunnalliset tulokset 2017.

TPY:ssä on kehitetty Sovari-mittari kuvaamaan työpajatoiminnan laadullista vaikuttavuutta ja sen sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Reetta Pietikäisen toimittama Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari. Työpajatoiminnan valtakunnalliset tulokset 2017 esittelee Sovari-mittarin tuoreet tulokset työpajatoiminnan osalta. Työpajatoiminta saa Sovarissa valmentautujilta asteikolla 1–5 vahvan yleisarvosanan 4,3. Tulosten mukaan 91 prosenttia valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana.

Lataa raportti

Pietikäinen Reetta & Välimaa Anne (toim.): Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä, 2017.

TPY 20-vuotisjuhlajulkaisu kokoaa yhteen yhdistyksen henkilöstön, jäsenistön, yhteistyökumppaneiden sekä työpajojen valmentautujien näkemyksiä ja kokemuksia työpajatoiminnasta ja juhlavuottaan viettävän yhdistyksen kaksikymmentä vuotisesta työstä työpajakentän kehittämisessä. Julkaisun kantavana teemana on vaikuttavuus ja se rakentuu neljästä osiosta: TPY:stä työpajatoiminnan tukijana, työpajatoiminnan ulottuvuuksista, työpaja-arjesta sekä työpajatoiminnan tulevaisuuden näkymistä.

Lataa julkaisu

Epävirallisen oppimisen dokumentointi - käytäntöjä ja työkaluja, 2017.

Paving the Way -hankkeessa on tuotettu opas osaamisen tunnistamisen käytännöistä ja menetelmistä. Opas esittelee hankkeessa mukana olevissa maissa kehitettyjä konkreettisia työkaluja ja malleja osaamisen tunnistamiseen, arviointiin ja dokumentointiin.

Lataa julkaisu

Assessment and Documentation of Non-formal Learning – Tools and Practices, 2017.

This catalogue introduces best practices, methods and practical tools on documentation and assessment of skills and competences acquired in production schools and youth workshops. Catalogue is written by the partners of Paving the way -project. 

Download catalogue

Tekemällä oppimisen tarjoamat mahdollisuudet. Ratkaisuja Euroopan 6 604 000 NEET-nuoren kohtaamiseen, 2017.

Paving the way -hankkeessa tuotettu artikkeli osaamisen tunnistamisen hyödyistä työpajojen vaikuttamistyötä varten.

Lataa artikkeli

Oulasvirta-Niiranen Pirjo: "Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut on unohdettu." Arvioita sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista työpajatoimintaan, 2017.

Selvityksessä arvioidaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia työpajatoimintaan. Selvitystä varten on tarkasteltu valmistelussa olevaa lainsäädäntöä ja muita valmistelumateriaaleja suhteessa työpajatoimintaan sekä haastateltu uudistuksen valmistelijoita, ministeriöiden ja kuntien virkamiehiä, työpaja- ja työllisyystoimijoita sekä päättäjiä. Selvitys sisältää arvioita työpajatoiminnan mahdollisista kehityskuluista uudistuksissa sekä huomioita ja suosituksia sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelua varten.

Lataa julkaisu

Oulasvirta-Niiranen Pirjo, Hannila-Niemelä Mea, Pietikäinen Reetta: Starttivalmennus työpajalla. Opas palvelukuvauksen laatimiseen, 2016.

Uuden palvelun tai toimintamallin kehittämiseen ja juurruttamiseen liittyy keskeisesti palvelun kuvaaminen eli toiminnan ja sen hyötyjen näkyväksi tekeminen. Tässä oppaassa esitellään palvelukuvauksen eri osa-alueet ja ohjeistetaan oman työpajan starttivalmennuksen palvelukuvauksen laatimiseen. Oppaasta on kaksi versiota: Laajempi opas sisältää sekä ohjeet palvelukuvauksen tekemiseen että täytettäviksi tarkoitetut osiot. Ohjeiden otsikot ovat oppaassa oranssilla. Täytettäviksi tarkoitetut osiot on otsikoitu sinisellä. Oppaan toisesta versiosta löytyvät vain täytettävät pohjat ja ne täytettyäsi voit tulostaa laatimasi palvelukuvauksen suoraan käyttöön. Oppaan täyttämiseen tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata Adoben sivuilta.

Laaja opas

Täytettävät sivut

Hannila-Niemelä Mea, Oulasvirta-Niiranen Pirjo, Pietikäinen Reetta: Arbetsverkstädernas startträning som social rehabiliteringstjänst. Etablering av startträning i det lokala servicenätverket, 2016.

Boken erbjuder information om startträningen och i synnerhet om hur den kan etableras såväl inom sådana arbetsverkstäder som erbjuder och utvecklar startträning som sådana arbetsverkstäder som planerar och drar igång ny verksamhet. Den riktar sig även till arbetsverkstädernas samarbetsparter, och publikationens syfte är att informera om verksamhetens innehåll och mål samt att göra startträningens möjligheter synliga i synnerhet som en social rehabiliteringsform. Boken fås också på finska.

Ladda ner

Kinnunen Riitta: Effekter avverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete. Mätning av den sociala förstärkningen med Sovari-verktyget, 2016.

Boken är en praktisk handbok för hur man tar i bruk Sovari mätaren på verkstaden och i det uppsökande ungdomsarbetet. Den beskriver principerna för den sociala förstärkningen och beskriver olika delområden på verkstaden och det uppsökande ungdomsarbetet och hur man använder Sovari för att mäta den sociala förstärkningen. Boken beskriver men tydliga exempel hur man kan använda Sovari mätarens resultat.  Boken fås också på finska.

Ladda ner

Ohtonen Jukka: Starttivalmennus ja työpajatoiminta – taloudellisia näkökulmia, 2016.

Jukka Ohtosen TPY:lle laatima selvitys Starttivalmennus ja työpajatoiminta – taloudellisia näkökulmia käsittelee starttivalmennukseen ja työpajatoimintaan liittyviä taloudellisia perusteita, kustannusvaikuttavuutta ja vaihtoehtoiskustannuksia. Selvityksessään Jukka Ohtonen toteaa, että lähes 15 prosenttia nuorista jättää koulutuksensa pelkkään peruskouluun. Se tarkoittaa, että 17–29-vuotiaista yhteensä 121 000 on ja ilman ammatillista tutkintoa. Heistä noin 40 prosenttia eli 48 000 on työelämän ulkopuolella. Starttivalmennus, työpajatoiminta ja niitä tukeva etsivä nuorisotyö muodostavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten toiminnallisen tukiverkon, jonka tarkoitus on lisätä nuoren oman elämän hallintaa sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia. Kun starttivalmennuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön 2 000 työntekijän palkkausta ja arviolta 150 miljoonan euron kokonaiskustannusta verrataan ansionmenetyksiin, työpajatoimintaan laitettujen kustannusten kattamiseen riittää, kun onnistutaan (kouluttautuminen ja työllistyminen) noin sadan nuoren osalta lähes 15 000 valmennettavasta nuoresta. Ohtonen osoittaa, että starttivalmennukseen ja työpajatoimintaan käytetyt yhteiskunnalliset panokset ovat vain murto-osa niillä saatavista hyödyistä, jotka muodostuvat ansiotuloista, niistä maksetuista veroista ja eläkemaksuista sekä vältetyistä sosiaalisista tulonsiirroista.

Lataa julkaisu

Kinnunen Riitta: Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Valtakunnalliset tulokset 2016

TPY:ssä on kehitetty Sovari-mittari kuvaamaan työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön laadullista vaikuttavuutta, niiden sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Riitta Kinnusen laatima raportti Sovari – Sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Valtakunnalliset tulokset 2016 esittelee Sovari-mittarin tuoreet tulokset. Sovari-mittarin valtakunnallisen raportin mukaan työpajojen valmentautujista 93 prosenttia on kokenut sosiaalista vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana. Selvää vahvistumista jakson aikana on kokenut 59 prosenttia valmentautujista. Erityisesti myönteisiä edistysaskelia on koettu arjen asioiden hallinnassa (81 % valmentautujista) sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (77 %). Lähes yhtä suuri osa valmentautujista on kokenut myönteisiä muutoksia myös elämänhallinnassa (74 %), sosiaalisissa taidoissa (72 %) ja itsetuntemuksessa (70 %). Työpajatoiminnan tarjoamat myönteiset kokemukset työtehtävissä, yhteisöllisyydessä ja valmennuksessa saavat aikaan sosiaalista vahvistumista. Asteikolla 1–5 työpajatoiminta saa valmentautujilta yleisarvosanan 4,2. Yleisesti valmentautujat ovat kokeneet, että he ovat saaneet työpajalta tukea niihin asioihin joihin ovat tarvinneetkin.

Lataa julkaisu

Kinnunen Riitta: Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus. Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari, 2016.

Julkaisu on käytännön läheinen opas Sovari-mittarin käyttöön työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä. Se avaa sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osa-alueet työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä ja kertoo miten Sovaria käytetään. Julkaisu neuvoo selkein esimerkein miten Sovarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää.

Sovari on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) kehittämä vaikuttavuusmittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Sovari tuottaa tietoa ja tunnuslukuja työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimivuudesta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista asiakkaiden kokemusten pohjalta. Sovari mahdollistaa valtakunnallisesti yhdenmukaisen ja vertailtavan tiedonsaannin. Tunnuslukujen rinnalle Sovari kokoaa valmentautujien omin sanoin kuvaamia kokemuksia työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutuksista. TPY on saanut vaikuttavuustiedon mittarin kehittämistyöhön opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta vuosina 2012–2016.

Lataa julkaisu

Hannila-Niemelä Mea, Oulasvirta-Niiranen Pirjo, Pietikäinen Reetta: Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon 2015.

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Starttivalmennuksen juurruttaminen paikalliseen palveluverkostoon- julkaisu tuotettiin osana Startti parempaan elämään -hanketta. Julkaisu tarjoaa tietoa starttivalmennuksesta ja sen juurruttamisesta niin starttivalmennusta suunnitteleville kuin sitä kehittäville työpajoille.

Lataa julkaisu

Hannila-Niemelä Mea, Oulasvirta-Niiranen Pirjo, Pietikäinen Reetta (toim.): Starttivalmennuksen menetelmiä ja työskentelytapoja 2015.

Julkaisu tuotettiin osana Startti parempaan elämään -hanketta. Julkaisu puolestaan nostaa käytännönläheisesti esille starttivalmennuksessa käytettäviä menetelmiä ja työskentelytapoja.

Lataa julkaisu

Kesä Mikko: Starttivalmennuksesta asiakasnuorten äänellä. Yhteenvetoraportti Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeelle, 2015.


TPY:n Startti parempaan elämään -juurruttamishanke (2012–2016) tilasi selvityksen starttivalmennukseen osallistuvien nuorten näkemyksistä ja kokemuksista. Selvityksen toteuttaja Mikko Kesä on laatinut raportin Starttivalmennuksesta asiakasnuorten äänellä. Selvitystään varten Kesä haastatteli lähes 50 nuorta kymmenellä starttivalmennusta toteuttavalla paikkakunnalla Heinolassa, Iissä, Imatralla, Kouvolassa, Rovaniemellä, Siikalatvalla, Suomussalmella, Torniossa, Turussa ja Tyrnävällä.

Raportin mukaan starttivalmennus on tarjonnut nuorille mielekästä tekemistä ja sisältöä elämään. Nuoret katsovat saaneensa starttivalmennuksesta tukea ennen kaikkea ajanhallintaan ja päivärytmiin, viranomaisyhteyksien hoitamiseen ja omista asioista vastuun ottamiseen. Nuorten vastauksista käy ilmi, että nuoret tarvitsevat pitkäaikaista palvelua, joka antaa valmiuksia hoitaa kuntoon elämälle pohjan rakentavat perusasiat, selkiyttää omia tavoitteita ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Kesän mukaan starttivalmennus vastaa tähän tarpeeseen. Starttivalmennus merkitsee nuorille uusia alkuja sekä uuden synnyttämistä ja luomista.

Lataa julkaisu

Sundvall Santtu: Tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila työpajakentällä. Kohti toimintaa tukevaa ja verkottunutta tiedonhallintaa, 2015.
TPY:n Tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuudessa (2014–2015) laaditun selvityksen kirjoittanut asiantuntija Santtu Sundvall on tehnyt selvitystyön tiiviissä yhteistyössä työpajakentän ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Selvityksen aineistona on lähes 50 teemahaastattelua ja sitä täydentävä sähköpostikysely. Selvityksessä kuvataan tiedonhallinnan nykytilaa ja hahmotetaan sen tavoitetilaa sekä esitetään konkreettisia kehittämisehdotuksia. Tiedonhallinnalla käsitetään selvityksessä työpajojen tiedonkeruuseen, tiedon hyödyntämiseen ja välittämiseen sekä tiedolla johtamiseen liittyviä prosesseja. Selvityksessä todetaan, että työpajakenttä elää tiedonhallinnan murrosvaihetta. Tarve tiedonhallinnan kehittämiseen liittyy kasvaneisiin asiakasmääriin, oman toiminnan kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden osoittamiseen sekä lisääntyneisiin raportointivelvoitteisiin.

Selvityksen mukaan tarvitaan työpajojen perustoiminnan ja tiedonhallinnan välisen yhteyden tiivistämistä, ja näin ollen esimerkiksi dokumentoinnin ja tietojärjestelmäratkaisujen tulisi pyrkiä ennen kaikkea helpottamaan ja tehostamaan valmennustyötä. Selvityksessä esitetään, että tiedonhallinnan kehittämistyöhön tulisi sitouttaa työpajatoimijoiden lisäksi mahdollisimman laajasti myös valtakunnallisia ja alueellisia sidosryhmiä ja rahoittajia. Kehittämistyön ensimmäisenä askeleena nähdään yhteisten dokumentointikäytäntöjen ja -ohjeiden luominen. Tavoitteena pidetään, että tieto liikkuisi palveluverkoston sisällä nykyistä vapaammin.

Selvityksen liitteenä löytyy erillinen lakiasiaintoimiston laatima muistio, ”lakisalkku”, työpajatoimintaan liittyvästä tietosuojalainsäädännöstä.

Lataa julkaisu

Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä ja palveluina. Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia, 2015.
Raportti esittelee vuosina 2012–2014 toteutetun Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia. Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnassa kehitettiin OKM:n sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja Nuotta-valmennus. Kehittämistyössä oli kolme keskeistä tavoitetta ja osaprosessia: sosiaalista vahvistamista koskevan tietopohjan lisääminen (määrittelyprosessi), sosiaalisen vahvistamisen palveluiden laadullisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (vaikuttavuusprosessi) sekä sosiaalisen vahvistamisen palveluihin liittyvien yhteistyökäytäntöjen ja palvelupolkujen kehittäminen (yhteistyöprosessi). Raportti keskittyy määrittelyprosessin ja yhteistyöprosessin tulosten kuvaamiseen.

Lataa julkaisu

Hedemäki Outi (toim): Seinätön valmennus työpajalla.
Julkaisu avaa seinättömän valmennuksen periaatteita ja mallintaa seinätöntä valmennusta. Mallinnuksella halutaan kehittää seinätöntä valmennusta ja vakiinnuttaa se osaksi työpajojen valmennuskokonaisuutta. Julkaisu kertoo seinättömän valmennuksen taustoista sekä antaa esimerkkejä seinättömän valmennuksen käytännöistä. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä seinätöntä valmennusta jo toteuttaville ja sen toteuttamista suunnitteleville toimijoille.

Lataa julkaisu

Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari, Markku Hassinen:
Sosiaalisen työllistämisen toimiala - palveluilla tasa-arvoa työllisyyteen, 2012
Sosiaalisen työllistämisen toimiala - palveluilla tasa-arvoa työllisyyteen -julkaisu on TPY:n ja VATES-säätiön toteuttama verkkojulkaisu, joka avaa sosiaalisen työllistämisen toimialaa historian, palveluiden ja käsitteiden kautta. Tekijät ovat halunneet selkiyttää, mistä toimialalla on kysymys ja miten nykytilanteeseen on päädytty. Julkaisu on kohdennettu ensisijaisesti toimialan työntekijöille ja sidosryhmien edustajille.

Lataa julkaisu

Koko ajan...tälläkin hetkellä - Nuorten tarinoita työpajoilta, 2011
Valtakunnallinen työpajayhdistys haluaa tarjota työpajoilla valmentautujina oleville nuorille mahdollisuuden päästä omalla äänellään kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Nuorten runot, maalaukset, kuvat ja kertomukset luovat mielikuvaa todellisuudesta, jossa työpajanuoret tänä päivänä elävät. Julkaisun ulkoasu ja taitto ovat työpajanuorten omaa käsialaa.

Lataa julkaisu

TPY (toim.) Tää on mun juttu, 2008. Työpajanuorten omia kirjoituksia.
Työpajanuorten omista kirjoituksista kootun julkaisun ulkoasu ja taitto ovat myös nuorten käsialaa. Kirjoittaminen on monelle nuorelle keino purkaa omaa tunnemyrskyä päiväkirjassa, blogissa, runoissa tai laulujen sanoissa. Kun erässä pajakoulussa perehdyttiin Pelle Miljoonan sanoituksiin, ihmetteli nuori mies, kuinka Pelle oli osannut kauan sitten kirjoittaa juuri niinkuin hän kirjoittaisi omasta elämästään tänään. Kirjassa kuuluu tämän päivän nuorten ääni.

Lataa julkaisu

Järvelä Sampo, Joutsi Else, Koskela Virpi, Natri Tommi: Starttivalmennus - taiteen tekemisen keinoin kohti elämää, 2009
TPY:n taide- ja kulttuuriverkoston tuottama kirja on koottu Silta-Valmennusyhdistys ry:n Starttiapaja-hankkeen(2005-2007) kokemuksista. Hanke oli suunnattu väliinputoajanuorille, joilla oli useita riski- tekijöitä syrjäytyä ja joille ei ollut tarjolla sopivia palveluja. Hanke toteutettiin taiteen keinoin Ilmaisu-starttina.

Kirjassa kuvataan starttivalmennuksen pedagogista viitekehystä, starttipajan toimintaideaa ja -malleja sekä kerrotaan ilmaisustartin merkityksestä nuorille ja sen yhteiskunnallisista taustoista. Lopuksi hyvät kokemukset tiivistetään eräänlaiseksi reseptiksi. Esille nousee kaksi asiaa ylitse muiden; hyvät tulokset taiteen käytöstä valmennuksen välineenä ja vaikeudet löytää rahoitusta tämän tyyppiselle palvelulle.

Lataa julkaisu

Hedemäki Outi, Hautaluoma Marja: Lupa puhua päihteistä, 2010
TPY yhteisövalmennuksessa kertynyt hyväksi havaittu kokemus ja tieto on nyt koottu opaskirjaksi, jonka avulla työpajayhteisö voi yhdessä laatia toimivan päihdeohjelman. Julkaisu antaa käytännönläheisen ja selkeän työvälineen työpajojen ehkäisevään päihdetyöhön ja oman päihdeohjelman laatimiseen. Työväline on myös siirrettävissä lähes mihin tahansa toimintaympäristöön ja lähes minkä tahansa yhteisöä puhuttavan tilanteen yhteisölliseen käsittelyyn. Kuilu teorian ja käytännön välillä saattaa olla joskus suuri. Siksi oppaassa on mukana myös harjoitteita yhteisövalmennusprosessin toteuttamisen tueksi.

Lataa julkaisu

Koskinen Karoliina, Hautaluoma Marja (toim.): Valmennuksessa erilainen oppija, 2009
Valmennuksessa erilainen oppija -kirja on työpajojen valmentajille suunnattu opas. Siinä käsitellään erilaista oppijuutta yleisesti, oppimisen vaikeuksia, työ- ja yksilövalmennusta sekä valmennustyylejä. Oppaaseen sisältyvässä työkirjasta löytyvät hankkeessa kehitetty valmennustarpeen havainnointilomakkeisto ja tila muistiinpanoille. Opas on tuotettu Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Erilaiset oppijat työpajoilla -hankkeessa(2007-2009), joka kuuluu RAY:n Oppimisvaikeusohjelmaan.

Lataa julkaisu

Virtanen Annukka, Hautaluoma Marja (toim.):  Kadonneet ja pudonneet - syrjäytymisen sietämätön raskaus, 2007
TPY juhlisti 10-vuotistaivaltaan julkaisemalla pamfletin syrjäytymisestä. Pamfletissa eri kirjoittajat pohtivat syrjäytymistä ja syrjäyttämistä, kohtaanto-ongelmaa, pätkätyötä, polarisaatiota, välityömarkkinoita sekä työpajojen tulevaisuutta. Kirjoittajat ovat kohdanneet näitä ilmiöitä joko omassa elämässään tai työnsä kautta.

Lataa julkaisu